Svrha gromo instalacije

Istraživanja na području zaštite od atmosferskog pražnjenja su imperativ savremenog tehničkog razvoja.

Veličanstvena a istovremeno zastrašujuća po svojoj razornoj moći, munja je oduvek izazivala strah i divljenje. Atmosfersko pražnjenje u obliku svetle trake koja se naziva munja i njene posledice u vidu pucnja kao groma ili grmljavine, privlačilo je pažnju ljudi koji su pokušavali da reše ovu prirodnu zagonetku. Danas zahvaljujući razvoju elektronike, ona je vrlo detaljno prostudirana. Analizom  fotografija dobijenih pomoću specijalnih obrtnih kamera i  osciloskopskih snimaka utvrđeno je da munja počinje da se razvija iz podnožja olujnog oblaka napredujući prema zemlji u skokovima dužine oko 50 do 80 metara. Ovi oblaci vrlo nastaju i na njihovim vrhovima se stvara jedan izdanak koji dobija specifičan oblik. Upravo odatle munja kreće u skokovima prema zemlji. Gradijent električnog polja između oblaka i zemlje, sve do poslednjeg skoka munje iznosi oko 100v/cm. Do poslednjeg skoka ili nešto pre njega, na pravac napredovanja munje ne utiče konfiguracija zemljišta, izgrađeni objekti, kao i metalne konstrukcije. Međutim, kada je munja dospe na udaljenost od oko 50m od nekog objekta na zemlji gradijent električnog polja poprima vrednost od 1000 v/cm. Pri ovoj jačini polja iz zaoštrenih predmeta na zemlji započinje emisija pozitivnih jona-strimera u pravcu munje. Jačina emisione struje ovih strimera zavisi od više faktora, a na najvažniji su: rastojanje od munje, provodljivost vazduha i otpor uzemljenja. Ovim je mesto udara munje određeno. Strahovit trasak, koji prati pojavu glavnog pražnjenja, a koja se popularno naziva grom nastaje usled eksplozije glasova u kanalu pražnjenja gde se razvije temperatura od oko 1500 C do 2000 C. Objekti i konstrukcije sa oštrim i uzemljenim ivicama, stubovi, drveće imaju osobinu da privlače munje na osnovu čega se zasniva zaštitno dejstvo gromobrana.

Gromobranska instalacija ima za cilj da zaštiti objekte, ljude i imovinu od štetnih posledica atmosfverskog pražnjenja. Zaštita se vrši iz socijalnih i ekonomskih razloga. Pod socijalnom zaštitom podrazumeva se zaštita ljudi i zivotinja. Pod ekonomskom zaštitom podrazumeva se zaštita indivudalne i društvene imovine od štetnog delovanja munje.

Prema tehničkim propisima za gradnju i održavanje gromobrana gromobranska instalacija mora biti propisno izvedena na sledećim objektima:

  • Bolnice, škole, kasarne, bioskopi,pozorišta, dvorane, železničke stanice, hoteli, kazneni zavodi, trgovačke kuće, crkve, planinarski domovi, zadružni domovi, skupštinske zgrade, veliki cirkusni šatori.
  • Zgrade naučne i umetničke vrednosti, kao što su: biblioteke, arhivi, muzeji, naučne zbirke, umetničke galerije i dr.
  • Sve poljoprivredne i veće zgrade, veći magacini pokriveni crepom i lako zapaljivim materijalom, sve vrste štala.
  • Magacini, radionice, hangari za smeštaj aviona, radioničke hale, garaže za više kola, kotlane, pirotehnički magacini, municioni magacini, magacin za smeštaj tečnog goriva, gvozdeni rezervoari za tečno gorivo, gvozdeni tornjevi, separacije ulja, kranovi flotacije, silosi i svim drugim industrijskim i javnim objektima.